آرزو

آرزوهای ویکتور هوگو  

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی،

و اگر هستی، کسی هم به تو عشق بورزد،

و اگر اینگونه نیست، تنهائیت کوتاه باشد،

و پس از تنهائیت، نفرت از کسی نیابی.

/ 11 نظر / 51 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نرجس

با سلام از سر بی کلامی قلم به دست میگیرم و بعضی اوقات هیچ میشوم.تجربه ی مشترکیه منم خیلی جاها به هیچ رسیدم.و پوچی رو احساس کردم علت چیه؟

نیم وجبی

آمیـــــــــــــــــــــــــــــن

الناز ع

مرسي كه به وبلاگم سر مي زنيد . فكر كنم شما تنها بازديد كننده از وبلاگم باشيد[خنثی] آپم . مرسي كه مطلب زدگي مشترك رو به اشتراك گذاشتيد . منتظرم.

شایسته

سلام _____$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپمممممممم _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$$$$ _ديرنكني ها____€._______________ $$$$$ ____بدوووووو___€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~

آوا

عشق معجزه است! حس مقدسیه که یه محبت اللهی. و نفرت چیزیه که تو رو درون دنیای خودت به اسارت می کشه. ممنون.

آوا

خیلی وب خوبی داری و مطالبت خیلی قشنگ و دوست داشتنین. به منم سر بزنی خوش حال میشم.[لبخند]

samira

چه آرزوهای [قلب]